ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလူ့စွမ်အားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန

ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် တည်ဆောက်ရာမှာ နိုင်ငံ၏ကဏ္ဍ အသီးသီး တွင် အရည်အသွေးနှင့်အရည်အချင်းရှိသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကို မွေးထုတ်ပေးပြီး လိုအပ်သည့် နယ်ပယ် အသီးသီး၌ တာဝန်ပေးနိုင်ရန်

 

Welcome to DHPRDM

To attain the highly qualify and country's need of Health Professional Resources, to meet the Myanmar Health Long Term (30) years plan and National Health Plan, to uplift the National Education (4) years Plan (Health Sector), to upgrade the Myanmar's Medical Education System in line with ASEAN standard and to offer the complete and comprehensive health care system to public,

Department of Health Professional Resource Development and Management is responsible for training and production of all categories of health professionals within the country.

About Department

Under the leadership of the Ministry of Health, the Department of Health Professional Resource Development and Management is responsible for training and production of all categories of health personnel with the objective to attain appropriate mix of competent human resources for delivering the quality Health Services.

Considering the changes on demographic, epidemiological and socioeconomic trends both nationally and globally, it is imperative to produce efficient human resources for health for providing quality health care services to the entire population in the country. In addition, it is also crucial to produce competent human resources for health who are capable to keep abreast with the advanced global health standards.

The Department of Health Professional Resource Development and Management is also responsible for production of Basic health personnel who serve for delivery of health care services in rural area, where 70% of the population resides. The basic health category consists of health assistants, lady health visitors, midwives, public health supervisor I and public health supervisor

426
218
208
2086